Archiwalne wpisy dla kategorii ‘Ogłoszenia’

Wycieczka do Rogowa

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka zakwalifikowanego do Przedszkola nr 3 ,, Pod Kasztanami” w Swarzędzu należy składać  od 15 – 24 .04.2019 r. w godzinach 7.00 – 15.00

Akcja strajkowa

 

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Skrzynia pomysłów

Bądź EKO !

Wymyśl hasło promujące ekologiczne zachowania, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.  

Eko-hasło należy  wrzucić do 10.04.2019  do skrzyni pomysłów ( szatnia na parterze).

Liczymy na kreatywność!

Ekologiczny kwiecień

Ekologiczny kwiecień w Przedszkolu Nr 3 Pod Kasztanami

Tydzień I

01.04.2019    – Bądź Eko, zajęcia wprowadzające do tematów ekologicznych

02.04. 2019Dzień niebieski – oszczędzaj wodę

        Dzieci przychodzą ubrane w niebieski element stroju.

03.-05. 04.2019– Dni rozwijania kreatywności, tworzymy kartonowy świat

        Dzieci przynoszą kartony, pudełka itp.

 

Tydzień II

09.04.2019- Recykling w zabawie, tworzymy materiałowe kukiełki

        Dzieci przynoszą kawałki materiałów.

10.04. 2019Dzień zielony- dbaj o drzewa

        Dzieci przychodzą ubrane w zielony element stroju.

11.04.2019Segregujmy razem, zajęcia praktyczne

12.04.2019Recykling w zabawie, tworzymy plastikowe „coś”

Dzieci przynoszą butelkę plastikową 1/5 l.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej oraz w tworzeniu Eko- hasła do „skrzyni pomysłów”.

Dzień kota

W poniedziałek 18.01 świętować będziemy dzień kota.

Z tej okazji prosimy o elementy stroju z wizerunkiem kotów lub kocie atrybuty (uszy, ogon).

Rekrutacja 2019

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi REKRUTACJI 2019

 

 

Dzień babci i dziadka

Serdecznie zapraszamy wszystkie babcie  i dziadków na pełne radości spotkanie z okazji ich święta.

Grupa I: 6.02 (środa) o godzinie 9:30

Grupa II: 8.02 (piątek) o godzinie 9:30

Grupa III:  1.02. (piątek) o godzinie 9:30

Podobny obraz

Życzenia bożonarodzeniowe

„Niech te Święta tak wspaniałe,
będą jakby z bajek całe,
niechaj gwiazdka z nieba leci,
niech Mikołaj tuli dzieci,
biały puch niech z góry spada,
niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie pięknie
wszystkim wokół serce mięknie!”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Rodzicom i Dzieciom życzenia zdrowych, pogodnych, radosnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2019 roku

Dyrektor oraz Pracownicy Przedszkola „Pod Kasztanami” 

Jasełka

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na jasełka przedstawiane przez Dzieci.

Występ odbędzie  się 19 grudnia o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie.

Zapraszamy!

 

(Tego dnia rodzice odbierają dzieci dopiero po przedstawieniu. Do SP w Zalasewie pojedziemy autokarem)

Znalezione obrazy dla zapytania jasełka

Godło Polski
Herb Swarzędza