Archiwalne wpisy dla kategorii ‘Ogłoszenia’

Przedszkole na medal

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt ogłosić, że kolejny raz nasza placówka została zgłoszona do akcji „Głosu Wielkopolskiego” poświęconej przedszkolom – Przedszkole na medal. Zgłoszonym przez Państwa nauczycielem jest pani Ewelina Fedoruk z grupy 1.

Dziękujemy za Państwa zaufanie, zgłoszenie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i wiąże się z zaufaniem i docenieniem naszej pracy.

Zachęcamy do głosowania

GŁOSOWANIE NA PRZEDSZKOLE

GŁOSOWANIE NA NAUCZYCIELA

Zebranie informacyjne

Zapraszamy rodziców dzieci wszystkich grup na zebrania informacyjne,
które odbędą się 12.09.2019 o godz. 17:00 w salach przypisanych do grup wiekowych.

Informacja dla rodziców nowych przedszkolaków

Szanowni Państwo,

prosimy aby każdy przedszkolak 2 września miał ze sobą:

  • wygodne obuwie, które sam potrafi założyć, na zmianę;
  • przynajmniej dwa zestawy ubrań na przebranie.

Dzień adaptacyjny

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci,
które od 1 września 2019 roku rozpoczną edukację przedszkolną,
wraz z opiekunami
na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu

w dniu 29.08. 2019r. (czwartek)
w godz. 16-17.

Nadchodzące wydarzenia w przedszkolu

17.05.2019 (piątek) – Mini Maraton Przedszkolny
Kolejna edycja organizowanego przez nas międzyprzedszkolnego Mini Maratonu objęta jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
Prosimy o sportowy strój dla dzieci, a rodziców serdecznie zapraszamy do kibicowania wszystkim sportowcom o godz. 10 na miejskim stadionie sportowym przy ul. Św. Marcina 1.

 

18.05.2019 (sobota) – Festyn Rodzinny
Serdecznie zapraszamy na coroczne obchody Dnia Mamy, Taty i Dziecka!
Start: godz. 10
W programie:
– występ dzieci
– zabawy z animatorem
– kawiarenka
Dzieci spotykają się o godz. 9:45 w swoich salach.

Chętnych rodziców prosimy o upieczenie  ciast i dostarczenie ich do kuchni w dniu festynu.
Zapisy u wychowawców grup.

 

20.05.2019 (poniedziałek) – wycieczka do Rogowa
Prosimy o wygodny strój dla dziecka adekwatny do pogody. Dzieci mogą zabrać plecak z piciem (najlepiej z butelką w stylu „niekapek”) i przekąską.

Wycieczka do Rogowa

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka zakwalifikowanego do Przedszkola nr 3 ,, Pod Kasztanami” w Swarzędzu należy składać  od 15 – 24 .04.2019 r. w godzinach 7.00 – 15.00

Akcja strajkowa

 

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

 

Skrzynia pomysłów

Bądź EKO !

Wymyśl hasło promujące ekologiczne zachowania, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.  

Eko-hasło należy  wrzucić do 10.04.2019  do skrzyni pomysłów ( szatnia na parterze).

Liczymy na kreatywność!

Ekologiczny kwiecień

Ekologiczny kwiecień w Przedszkolu Nr 3 Pod Kasztanami

Tydzień I

01.04.2019    – Bądź Eko, zajęcia wprowadzające do tematów ekologicznych

02.04. 2019Dzień niebieski – oszczędzaj wodę

        Dzieci przychodzą ubrane w niebieski element stroju.

03.-05. 04.2019– Dni rozwijania kreatywności, tworzymy kartonowy świat

        Dzieci przynoszą kartony, pudełka itp.

 

Tydzień II

09.04.2019- Recykling w zabawie, tworzymy materiałowe kukiełki

        Dzieci przynoszą kawałki materiałów.

10.04. 2019Dzień zielony- dbaj o drzewa

        Dzieci przychodzą ubrane w zielony element stroju.

11.04.2019Segregujmy razem, zajęcia praktyczne

12.04.2019Recykling w zabawie, tworzymy plastikowe „coś”

Dzieci przynoszą butelkę plastikową 1/5 l.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej oraz w tworzeniu Eko- hasła do „skrzyni pomysłów”.

Godło Polski
Herb Swarzędza