Klauzula dotycząca Ochrony danych osobowych

NIECO O NAS… CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ…

Przedszkole nr 3 w Swarzędzu zostało założone 01.09.1983 roku.
Uroczyste nadanie imienia „Pod Kasztanami” nastąpiło w dniu 24.10.1988 roku.

PROFIL

Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, propagującą kulturę proekologiczną. W swoich działaniach wyznaje ideę:

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

Nasze przedszkole liczy 3 oddziały. Personel placówki stanowi kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem
i studiami podyplomowymi. Nauczycielki stale podnoszą swoje kwalifikacje. Personel techniczny dba
o racjonalne żywienie i czystość w otoczeniu dzieci, współtworzy z Dyrektorem oraz nauczycielkami bezpieczną i przyjazną atmosferę dla wychowanków.

KADRA

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, zaangażowana, odpowiedzialna kadra pedagogiczna: 

Dyrektor: mgr Honorata Junikowska
Nauczyciele: Grupa 1  mgr Aldona Dańczak

mgr Monika Klimek

 

Grupa 2 mgr Marta Adamska

mgr Liudmyla Minenko

Grupa 3 mgr Natalia Rożek

mgr Ewa Seifert

 pedagog specjalny mgr Aleksandra Przybylska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

Przedszkole pracuje od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku. W ciągu dnia pracujemy według następującego harmonogramu:

06.30÷07.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
07.00÷08.15 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową, grafomotorykę). Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, gry dydaktyczne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, prace porządkowe.
08.15÷08.30 Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe
08.30÷09.00 śniadanie- doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
09.00÷10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą, zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające
10.00÷10.30 Zabawy dowolne
10.30÷11.00 Czynności higieniczne, drugie śniadanie
11.00÷12.15 Spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia indywidualne z dziećmi
12.15÷12.45 Odpoczynek dzieci starszych ( słuchanie muzyki, bajek, opowiadań
12.00÷13.00 Grupa I- odpoczynek
12.45÷13.00 Przygotowanie do obiadu, dyżur dzieci starszych
13.00÷13.30 Obiad
13.30÷15.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy integracyjne. planszowe. konstrukcyjne. plastyczno – techniczne. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu
15.00÷16.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca wyrównawcza, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Prace porządkowe, zabawy
w ogrodzie przedszkolnym

 

 

 

 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

1. Język angielski – poniedziałek, czwartek

2. Rytmika – środa , piątek

3. Logopedia- poniedziałek, wtorek

PROGRAM

„Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym”.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, nauczyciele realizują w ramach określonych obszarów edukacyjnych w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego Dla Przedszkoli I Oddziałów Przedszkolnych W Szkołach Podstawowych (Rozporządzenie MENiS).

Bazujemy na programie „Odkrywam siebie i świat” Jadwigi Pytlarczyk. Ponadto realizujemy założenia zawarte w Ogólnopolskim Programie Optymistyczne Przedszkole oraz Programie Dziecięca Kraina Kreatywności, rozwijającym talenty dzieci.

 Ponadto mamy opracowany:

 • Roczny Plan Rozwoju Przedszkola;

 • Program Ekologiczny;

 • Program Adaptacyjny dla dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg naszego przedszkola.

 

W swojej pracy stosujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:

 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność),

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni),

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka),

 • Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej Rudolfa Labana,

 • Odimienna Metoda Nauki Czytania i Pisania dr Ireny Majchrzak,

 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna).

∞∞∞

   Jesteśmy przedszkolem, które:

1. Zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym;

3. Wprowadza dzieci w świat wartości uniwersalnych takich jak: piękno, prawda, dobro, miłość,

4. Tworzy warunki do poznania przez dzieci wartościowych dzieł literatury dziecięcej;

5. Zapewnia dzieciom poznanie swoich praw i przestrzega tych praw;

6. Tworzy warunki do twórczego rozwoju każdego dziecka;

7. Stwarza warunki do nabywania przez dzieci umiejętności i wiadomości ze świata przyrody, kultury, sztuki, mowy;

8. Kształtuje u dzieci postawy prozdrowotne;

9. Wspiera rodziców w działaniach wychowawczych,

10. wprowadza dzieci w świat kodowania

∞∞∞

    W przedszkolu organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich bliskich, zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem różnych metod stosowanych we współczesnej pedagogice.

 • Dzieci aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie miasta, w konkursach, festiwalach;

 • Przedszkole stwarza możliwości bezpośredniego obcowania z kulturą poprzez udział w koncertach i spektaklach teatralnych na terenie placówki;

 • W ciągu roku organizujemy wiele spotkań rodzinnych, imprez, oraz uroczystości przedszkolnych;

 • Walorem przedszkola jest piękny zielony ogród, który sprzyja rozwojowi wielokierunkowej aktywności fizycznej dziecka.

∞∞∞

Mottem do pracy z dziećmi są słowa Janusza Korczaka:

    „DZIECKU TRZEBA POKAZYWAĆ ŚWIAT, TRZEBA Z NIM ROZMAWIAĆ, TRZEBA MU CZYTAĆ, TRZEBA Z NIM BYĆ. NIE MA GODNIEJSZEGO CELU, NIŻ DANIE KAŻDEMU DZIECKU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI.”

 


STATUT NASZEGO PRZEDSZKOLA 

statut na dz.5.11.2022 r.


W roku szkolnym 2023/24  Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych

” Z Darami Natury świat nie jest ponury”

 

” Nie lada to gratka Poznajemy Misia Uszatka”

 

„Witaminki’