HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
26 lutego 2018 r. (poniedziałek) 6 marca 2018 r. (wtorek) Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2012-2015).
14 marca 2018 r. (środa), godz. 9:00 30 marca 2018 r. (piątek),

godz. 16:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2012 – 2015).
11 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
11 kwietnia 2018 r. (środa),

godz. 9:00

18 kwietnia 2018 r. (środa),

godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
20 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

PLIKI:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 2018

Harmonogram rekrutacji SP 2018

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej SP 2018

Zasady

  1. Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywać się będzie drogą elektroniczną, począwszy od 5 marca 2018 r.
  2. Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem:  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz
  3. następnie wydrukować 
  4. i wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczenie o zamieszkaniu, oświadczanie o odprowadzaniu podatku) złożyć w szkole pierwszego wyboru, zgodnie z terminami określonymi w poniżej zamieszczonym harmonogramie.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019,

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych
oraz klasy IV i VII sportowej

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
05 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00 19 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w  placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodową , dla kandydatów spoza obwodu szkoły, dla kandydatów do klas pierwszych integracyjnych oraz kandydatów do klas pierwszych sportowych.
05 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00 19 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 Wypełnienie wniosku poza systemem elektronicznym ( do pobrania w szkole) i złożenie w placówce – dotyczy kandydatów do klasy czwartej oraz siódmej sportowej.
7 marca 2018 r. (wtorek) 10 marca 2018 r. (sobota) Testy sprawnościowe – o dokładnym terminie kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.
14 marca 2018 r. (środa), godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
04 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 9:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
04 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00 13 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 16:00 Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
17 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Do 31 sierpnia 2018 r. (piątek) Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Nabór elektroniczny dotyczy:
– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2012) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.