PostHeaderIcon Rekrutacja 2018/2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
26 lutego 2018 r. (poniedziałek) 6 marca 2018 r. (wtorek) Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2012-2015).
14 marca 2018 r. (środa), godz. 9:00 30 marca 2018 r. (piątek),

godz. 16:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2012 – 2015).
11 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
11 kwietnia 2018 r. (środa),

godz. 9:00

18 kwietnia 2018 r. (środa),

godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
20 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 9:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

PLIKI:

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej 2018

Harmonogram rekrutacji SP 2018

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej SP 2018

Zasady

  1. Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywać się będzie drogą elektroniczną, począwszy od 5 marca 2018 r.
  2. Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem:  https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz
  3. następnie wydrukować 
  4. i wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczenie o zamieszkaniu, oświadczanie o odprowadzaniu podatku) złożyć w szkole pierwszego wyboru, zgodnie z terminami określonymi w poniżej zamieszczonym harmonogramie.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019,

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych
oraz klasy IV i VII sportowej

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
05 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00 19 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w  placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodową , dla kandydatów spoza obwodu szkoły, dla kandydatów do klas pierwszych integracyjnych oraz kandydatów do klas pierwszych sportowych.
05 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 9:00 19 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 Wypełnienie wniosku poza systemem elektronicznym ( do pobrania w szkole) i złożenie w placówce – dotyczy kandydatów do klasy czwartej oraz siódmej sportowej.
7 marca 2018 r. (wtorek) 10 marca 2018 r. (sobota) Testy sprawnościowe – o dokładnym terminie kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.
14 marca 2018 r. (środa), godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
04 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 9:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
04 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00 13 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 16:00 Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
17 kwietnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00 Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Do 31 sierpnia 2018 r. (piątek) Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Nabór elektroniczny dotyczy:
– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2012) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Comments are closed.

Godło Polski
Herb Swarzędza
Herb Przedszkola
Galerie