STATUT PRZEDSZKOLA NR 3  „POD KASZTANAMI” W SWARZĘDZU

Opracowany na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póz. zm./ oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póz. zm./oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeksu Pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zm./
 4. Konwencji o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 i 527/.
 5. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zm./
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowychstatutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1 /Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz.624 z pózn. zm./
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 15 stycznia nr 4, poz. 17/
 8. Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.(Dz. U. z 2012r, poz.997).
 11. Uchwały Nr XLV/416/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 z dnia 24 maja2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola Publiczne na terenie Gminy Swarzędz.

§ 1

 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole nr 3,, Pod Kasztanami”
 2. Przedszkole Nr 3 „Pod Kasztanami” prowadzone jest przez Gminę Swarzędz
 3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 4. Przedszkole używa pieczęci:

§ 2
Cele i zadania przedszkola.

Przedszkole realizuje następujące cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

 1. Kształtuje i rozwija otwartość dzieci wobec siebie, innych ludzi, świata i życia.
 2. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe,
 3. Pomaga rodzinie w opiece nad dzieckiem, jego wychowaniem.
 4. Wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, miłość, piękno.
 5. Umożliwia dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
 6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 7. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 8. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferzeakceptacji i bezpieczeństwa

§ 3
Organy przedszkola

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola, który w szczególności :
  • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz
  • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny oraz dokonuje oceny pracy nauczyciela i oceny ich dorobku zawodowego , w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu  zawodowego
  • przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej
  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
  • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
  • powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • przedstawia wyniki i wnioski z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
  • nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
  • decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników w przedszkolu,
  • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,
  • występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników,
  • wykonywanie swych zadań opiera na współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Rada Pedagogiczna
  • organ przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki
  • w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu z dyrektorem pełniącym funkcję przewodniczącego
  • do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
   • zatwierdzanie planów pracy placówki
   • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
   • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
   • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy przedszkolaków
   • podejmowanie uchwał dotyczących organizacji przedszkola i planu finansowego, opiniuje propozycje i wnioski dyrektora,
   • opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego, organizację pracy w przedszkolu, tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych
   • opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
    płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
   • przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian
   • wnioskuje do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w przedszkolu
   • Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne ( w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub
    jawne ( pozostałe sprawy) w obecności co najmniej połowy jej członków.
   • Nauczyciele są zobowiązani zachowania tajemnicy dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Rodziców
  • stanowi reprezentację rodziców wychowanków wybranych na zebraniu ogólnym podczas tajnego głosowania.
  • zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców wychowanków placówki określa art. 53 ustawy o systemie oświaty
  • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
  • Rada Rodziców może występować do dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
  • Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców placówki.
  • Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie.
  • Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego

§ 4
Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem §5-§11

§5
Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole nr 3 ,, Pod Kasztanami” jest przedszkolem trzyoddziałaowym.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb zainteresowań i uzdolnień.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.
 4.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Teren ten jest ogrodzony.
  Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo –dydaktyczno –opiekuńczej i uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, w szczególności:

 

 • stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych
 • wykorzystywanie systemu ofert edukacyjnych
 • organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich formach i metodach pracy
 • stosowanie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci
 • organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej –werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej
 • ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska
 • upowszechnianie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drodze.

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

 • opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora
 • rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu
 • dzieci mają zapewniony codzienny wypoczynek w określonej formie: dzieci najmłodsze –leżakowanie, dzieci starsze zajęcia relaksacyjne i wyciszające
 • zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe
 • sala dydaktyczna posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie, oraz w salach zajęć zapewnia się temperaturę 18 stopni C , w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas określony i powiadamia o tym organ prowadzący
 • dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15 stopni C lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dzieci.

 

Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

 • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być pracownik przedszkola lub rodzic. Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
 • Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, rekreacyjnej, spaceru jest nauczyciel
 • Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu
 • Z w/w regulaminem są zapoznawani rodzice/ prawni opiekunowie, każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi
 • Każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „ karta wycieczki” i zaakceptowana przez dyrektora przedszkola
 • W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zapoznaniu z nimi dzieci przed wyjściem w teren
 • Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do  każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi
 • Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przeznauczyciela lub innego pracownika przedszkola
 • Jeśli miejsce w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola
 • Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony
 • Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie , dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 • W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
  • Udzielić pierwszej pomocy w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe
  • Powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
  • Niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola
  • O zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę
  • Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

§ 6
Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 3. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 4. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 5. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 6. Wychowaniezdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 7. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 8. Wychowanie przez sztukę –dziecko widzem i aktorem
 9. Wychowanie przez sztukę –muzyka i śpiew, pląsy i taniec
 10. Wychowanie przez sztukę –różne formy plastyczne
 11. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenia zainteresowań technicznych
 12. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 13. Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt
 14. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 15. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  • czas pracy poszczególnych oddziałów,
  • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniemzasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla każdego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  Ramowy rozkład dnia powinien być wpisany do dziennika zajęć.

§ 10

 1. Dzienny czas pracy przedszkola 6.00do 17.00
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący .
 3. Podstawa programowa w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Swarzędz jest realizowana w wymiarze 5 godzin dziennie.
  Pobyt dzieci w przedszkolach w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową jest bezpłatny.
 4. Pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza bezpłatną realizację podstawy programowej ( od 7.00 –12.00) jest płatny i od 1 września 2013r. wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Dzieci korzystające z przedszkola powyżej 5-godzin dziennie powinny korzystać z trzech posiłków.
 6. Koszty wyżywienia pokrywane są przez rodziców i wynoszą:
  • Śniadanie 1,75 zł
  • II śniadanie 1,75 zł
  • Obiad 3,50 zł
 7. Ustala się ulgę w uiszczaniu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 25% w przypadku gdy z usług Przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko z rodziny.
 8. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym zapewnia wszystkim dzieciom udział w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych w zakresie języka angielskiego, umuzykalniających ( rytmika), oraz w miarę posiadanych środków finansowych teatrzykach, koncertach, wycieczkach.

§ 11

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
 2. Nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne.
 3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. –Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.)
 4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.
 5. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów.
 6. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych (zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 4 i 5 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.
  Do podstawowych zadań nauczyciela należy:

  • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, ponoszenie odpowiedzialności za ich życie,
  • tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania indywidualnych cech osobowości dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez indywidualizację
   pracy
  • prowadzenie działalności wychowawczo-dydaktycznej w ramach zajęć
  • współpraca ze specjalistami różnych dziedzin w celu udzielenia pomocy dzieciom wymagającym opieki (lekarz, psycholog)
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych( zajęć, zachowań dzieci w różnych sytuacjach, wytworów prac mających na celu poznanie i zabezpieczenie
   potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w zeszytach i kartach obserwacji dzieci.
 7. Nauczyciel prowadzi na bieżąco dokumentację pedagogiczną :
  • Dziennik zajęć
  • Arkusz obserwacji pedagogicznej
  • Miesięczne plany pracy z dziećmi
  • Dokumentację współpracy z rodzicami
  • Dokumentację własnego rozwoju zawodowego
 8. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 10. Nauczyciel odpowiada za stan powierzonego mu mienia przedszkolnego, sal zajęć,pomocy dydaktycznych
 11. Nauczyciel bierze czynny udział w zajęciach muzycznych ( rytmika) współdziała z prowadzącym i wspomaga dzieci wymagające pomocy
 12. Do obowiązków nauczyciela należy ustawiczne samokształcenie poprzez:
  • Udział w konferencjach metodycznych, samokształceniowych oraz problemowych
  • Udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym
  • Czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
   Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami.
 13. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Przewiduje się następujące formy współpracy:
  • zapoznanie rodziców z głównymi założeniami rocznego planu pracy przedszkola i głównymi kierunkami działalności dodatkowej, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, koncepcją pracy przedszkola
  • dostarczanie rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dziecka ( jego zachowania, rozwoju) na bieżąco,
  • redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców
  • organizowanie wystaw prac dzieci
  • udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych, oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka
  • zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem.
  • rodzice mają prawo wyrażać i przekazywać organowi nadzorującemu uwagi na temat pracy w przedszkolu,
  • organizowanie spotkań informacyjnych w oddziałach, połączonych z dyskusją na tematy wychowawcze
  • zajęcia otwarte dla rodziców
  • wspólne organizowanie uroczystości, wycieczek i festynów.
  • Organizowanie spotkań ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno
  • Pedagogiczną w zależności od potrzeb.

§ 13

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku jeżeli:
  a) o przyjęcie dziecka wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację
  rodzinną,
  b) miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka.
 3. Dzieci 5 i 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne wprzedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Rodzice, / opiekunowie / dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie.
 4. Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 5. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 6. Termin rekrutacji ustala corocznie Organ Prowadzący przedszkole.
 7. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte są na nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 3 stycznia2014 r., poz. 7).
 8. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się drogą elektroniczną.
 9. Wnioski należy rejestrować pod adresem: www.swarzedz.przedszkola.vnabor.pl następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
 10. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe, które określa organ prowadzący. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.
 11. Zasady i harmonogram rekrutacji przyjęć do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Swarzędz na rok szkolny określa Organ Prowadzący
 12. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 13. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.
 14. Praca komisji rekrutacyjnej jest protokołowana a dokumentacja jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
 15. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
  • opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
  • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
  • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
  • wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
  • możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
  • nagradzania wysiłku i osiągnięć,
  • badania i eksperymentowania,
  • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  • różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
  • codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
  • korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją zorganizować,
  • formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
  • ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
  • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
  • zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
  • nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
 16. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  •  poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
  • poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
  • stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
  • włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
  • stosowania zasady „nie rób drugiemu, co tobie nie miłe”
 17. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreśleniawychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
  •  zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców / opiekunów / współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotna,
  • nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres  powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców (opiekunów) z dyrektorem placówki lub nauczycielką,
  • zalegania z opłatami za przedszkole za 2 miesiące, w przypadku takim dziecko 6-letnie przeniesione będzie do grupy realizującej podstawy programowe rocznego przygotowania przedszkolnego, rodzice (opiekunowie) zostają powiadomieni, przez dyrektora placówki, o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków z
   dwutygodniowym wyprzedzeniem,
  • odmowy ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 18. W przypadku zgłoszenia przez rodziców, na piśmie, prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola;
  skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.

§ 14

W przedszkolu zatrudnieni są:

 • Dyrektor
 • nauczyciele
 • pomoc nauczyciela
 • woźne oddziałowe
 • kucharka
 • pomoc kucharki
 • intendent
 •  konserwator
 • ogrodnik

Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika

Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

 • wykonywanie wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki
 • troszczenie się o mienie placówki
 • nie ujawnianie opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych
 • przestrzeganie dyscypliny służbowej polegającej na:
  • realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem
  • codziennym podpisywaniu listy obecności
  • usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni
  • wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie
  • zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie
  • czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola, podczas kontaktu z żywnością noszenie białego fartucha
  • poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.

Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 15

 1. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola powinny być ubezpieczone za zgodą rodziców od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola
 2. W placówkach wychowania przedszkolnego nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie bez porozumienia się z rodzicami.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice są zobowiązani do zgłoszenia przyczyny nieobecności.
 4. Rodzice dziecka które jest chore na chorobę zakaźną muszą natychmiast zawiadomić o tym przypadku dyrektora placówki.
 5. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, aby zapobiec infekcji. Po przebytej chorobie dziecka rodzice powinni dostarczyć zaświadczenie stwierdzające możliwość powrotu dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola osobiście w godzinach od 6.00- 8.30.
  Odebrać z przedszkola dziecko może rodzic o ile nie ma ograniczonych lub odebranych praw, lub też osoba upoważniona przez rodziców ( na specjalnym formularzu ) gwarantująca dziecku bezpieczeństwo w drodze z i do przedszkola.
 7. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dziecka do szatni i przekazania go pracownikowi przedszkola.
 8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z faktu pozostawienia dziecka przy furtce lub pod drzwiami budynku.
 9. Dziecka z przedszkola nie może odebrać osoba pod wpływem alkoholu.

§ 16

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniui zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 17

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
  a) rodzicami dzieci,
  b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
  c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
  d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
  a) dziecka,
  b) rodziców dziecka,
  c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
  d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
  a)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  b)porad i konsultacji.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
   uczestników tych zajęć wynosi do 5.
  • Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników  tych zajęć wynosi do 4.
  • Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
   Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści.
  • Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
   psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
  • Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
  • W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
 6. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 7. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.
 8. Zespółtworzony jest dla:
  a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
  przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
  b) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną –niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej
  lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
 9. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
 10. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
  a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
  b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
  c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
  d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
  e) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

§ 20

Postanowienia końcowe.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

Statut Przedszkola nr 3„ Pod Kasztanami”” uaktualniono i zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24.02.2014r.


Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy, poza drogą prowadzącą do realizacji celów wychowania przedszkolnego, decyduje o specyfice i innowacyjności naszego  przedszkola.

W codziennych działaniach uwzględniamy realizację ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”, którego autorkami są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. Szczególnym elementem koncepcji pracy przedszkola opartej na wymienionym programie jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, czyli talentów i zainteresowań.

Tworzymy warunki do rozwoju inteligencji:

 • werbalnej (językowej),
 • logiczno-matematycznej,
 • muzycznej,
 • wizualno-przestrzennej,
 • ruchowej,
 • przyrodniczej,
 • interpersonalnej (społecznej),
 • intrapersonalnej (osobistej)

Kierujemy się myślą „Dbamy o sukces dziecka w jego życiu”

Nasza koncepcja pracy, to głęboka refleksja nad tym, jak w odniesieniu do naszych wychowanków:

 • uszczegółowić wartości edukacyjne wyrażone w ustawie o systemie oświaty i podstawie  programowej wychowania przedszkolnego,
 • ustalić, jakie kompetencje kluczowe powinien osiągnąć absolwent,
 • uwzględnić możliwości, potrzeby i zainteresowania dzieci,
 • wypracować metody, sposoby działania, aby osiągnąć powyższe cele.

Koncepcja powstała po rozpoznaniu potrzeb i możliwości dzieci oraz pozyskaniu opinii rodziców na temat działań edukacyjnych przedszkola.

Nasza koncepcja zawiera w sobie wizję i misję przedszkola. Wizja- to, to  do czego dążymy, jacy będą nasi absolwenci. Misja- jak to osiągniemy, czyli ustalenie strategicznych działań, które są następnie uszczegóławiane  w rocznych planach rozwoju przedszkola.

Koncepcja pracy placówki jest opracowana i przyjęta  przez radę pedagogiczną i rodziców.

Środowisku lokalnemu i rodzicom uświadamiamy tę koncepcję w codziennych działaniach, upowszechniając: osiągnięcia i sukcesy dzieci, wspólne przedsięwzięcia, działania na rzecz innych i różnorodne formy pracy. Wszyscy zainteresowani mogą dostrzec dla siebie możliwości współdziałania i oceny efektów realizowania tej koncepcji.

Wizja przedszkola

Nasza wizja materializuje się w dziecku. Pokazuje jaki będzie nasz wychowanek i co w wyniku kilkuletniego pobytu w przedszkolu osiągnie, jakie będzie miał umiejętności, wiedzę oraz zachowania społeczne. To optymistyczny obraz, pełen wiary w szczęśliwego i radosnego absolwenta przedszkolaka.

Nasze dziecko:

 • jest radosne, odważne i samodzielne,
 • jest aktywne, sprawne i chętnie podejmuje wyzwania,
 • osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • umie radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • jest kulturalne, koleżeńskie i umie działać w zespole,
 • umie wyrażać swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania,
 • jest pozytywnie nastawione do siebie i świata,
 • wrażliwe na potrzeby innych,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest uczciwe, nie kłamie i szanuje cudzą własność,
 • szanuje rośliny i zwierzęta,
 • kocha swoją rodzinę,
 • szanuje i kocha swoją małą ojczyznę i swój kraj,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągania sukcesów w szkole.

Wizja stanowi trwałą wartość działań edukacyjnych w naszym przedszkolu. Jest analizowana przez radę pedagogiczną i w razie konieczności, niektóre wartości edukacyjne w naszej koncepcji ulegają zmianie. Częstszej modyfikacji  podlegają działania prowadzące do osiągnięcia przez dzieci tych umiejętności.

Misja przedszkola

W codziennej pracy próbujemy zachować równowagę między rozwijającymi się kompetencjami dziecka, jego dążeniem do samodzielność i autonomii a potrzebą chronienia dziecka i chęcią kontrolowania jego zachowań.

Nasza misja oparta jest na zrozumieniu i szacunku wobec dziecka.  Troszczymy się o jego bezpieczeństwo, zaspokojenie potrzeb, ale wymagamy od dzieci przestrzegania zasad i normom obowiązujących w przedszkolu.

Podstawowym zadaniem nauczycieli jest wspieranie rodzącej się indywidualności dziecka.

Nasze przedszkole jest placówką:

 • nowoczesną i innowacyjną,
 • nastawioną na sukces każdego dziecka,
 • przyjazną do dzieci i rodziców,
 • ukierunkowaną na rozwój zainteresowań i zdolności dzieci,
 • przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • stosującą nowatorskie i aktywne metody pracy z dziećmi,
 • z wykwalifikowaną, kompetentną i twórczą kadrą pedagogiczną,
 • z zaangażowanym personelem obsługi,
 • w której rodzice są współautorami życia przedszkola,
 • gdzie ważne miejsce zajmuje praca zespołowa nauczycieli,
 • dbającą o wizerunek przedszkola w środowiska lokalnego i uwzględniającą w swoich działaniach jego potrzeby.

Naszym przedszkolu tworzymy wiele okazji, w którym dziecko:

 • ma możliwość wyboru różnorodnej aktywności w ciągu dnia,
 • może decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić  i z kim,
 • rozwija swoje zainteresowania i talenty,
 • doskonali samodzielność i umiejętności społeczne,
 • uczy się działać samodzielnie, w grupie i zespole,
 • zdobywa nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności,
 • doświadcza swoich mocnych i słabych stron,
 • ma możliwość dokonywania ocen swoich i cudzych zachowań,
 • stosowania  się do zasad współpracy i współzależności,
 • jest współorganizatorem przedszkolnych uroczystości,
 • rozwija optymistyczne cechy charakteru: dobroć, empatię, otwartość, zaradność, odporność emocjonalną, samodzielność, kreatywność, wiarę we własne możliwości, umiejętność współdziałania.

Kierunki jakościowego rozwoju przedszkola

 1.  Tworzymy warunki do rozwoju optymizmu, zainteresowań i wrodzonych predyspozycji każdego dziecka. – w roku szkolnym 2010/2011
  1. przystępujemy do realizacji ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”,
  2. diagnozujemy i rozwijamy inteligencje wielorakie naszych przedszkolaków,
  3. promujemy wartość edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym,
  4. włączamy rodziców do udziału w nowatorskich działaniach przedszkola.
 2. Tworzymy warunki do rozwoju optymizmu, patriotyzmu i zasad dobrego wychowania dziecka – w roku szkolnym 2011/2012
  1. kontynuujemy realizację programu „Optymistyczne Przedszkole”,
  2. dokonujemy ewaluacji programu „Optymistyczne Przedszkole”
  3. diagnozujemy i rozwijamy wiedzę i umiejętności dzieci z zakresu patriotyzmu i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach,
  4. wspomagamy rodziców w wychowaniu optymistycznego dziecka,
  5. włączamy rodziców do współdziałania i współdecydowania w  sprawach przedszkola, jako partnerzy edukacji przedszkolnej,
  6. pozyskujemy i wykorzystujemy opinie rodziców na temat pracy przedszkola,
  7. przybliżamy dzieciom  muzykę F.Chopina.
 3. Dostarczamy dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji – w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014
  1. zdobywamy certyfikat ,,Optymistyczne Przedszkole”
  2. dbamy o rozwój i atrakcyjność zabaw zespołowych,
  3. rozwijamy u dzieci umiejętność współdziałania, dochodzenia do kompromisu, pełnienia ról w zabawie, przestrzegania reguł i gotowość niesienia pomocy innym,
  4. przybliżamy dzieciom różne zawody i miejsca pracy rodziców,
  5. kontynuujemy najciekawsze formy pracy z dziećmi i rodzicami z programu „Optymistyczne Przedszkole”,
  6. kontynuujemy współpracę z biblioteką, Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Wsparcia,
  7. realizujemy program ekologiczno-zdrowotny ,, Zdrowe dzieci zdrowa planeta”.
 4.  Poprzez różnorodne formy aktywności rozwijamy dziecięcą samodzielności, sprawność i promocję zdrowego stylu życia – w roku szkolnym 2014/2015
  1. wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodzie: A.M.Kniessów, R.Labana, K.Orffa,  W.Sherborne, Batti Strauss
  2. promujemy aktywne formy spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i nauczycieli,
  3. włączamy dzieci i rodziców w segregację śmieci na terenie przedszkola i  domu,
  4. wzbogacamy przedszkole w nowe pomoce i sprzęt sportowy w celu poszerzenia oferty zabaw w sali i na powietrzu,
  5. wzbogacamy ofertę edukacyjną o systematyczne zajęcia kulinarne w przedszkolu,
  6. rozszerzamy współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, wpływającymi korzystnie na rozwój dzieci przedszkolnych.
  7. aktywizujemy rodziców do współpracy w wychowaniu dla zdrowia.

Misja przedszkola obejmuje również realizację autorskich programów opracowanych przez nauczycieli lub radę pedagogiczną przedszkola:

 • program Wychowawczy
 • program Przedszkolaki gotowe do nauki pisania i czytania
 • program  Edukacja teatralna w przedszkolu
 • program  Mały plastyk
 • program  Program adaptacyjny

Tradycją przedszkola są ciekawe formy pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 • Gminny konkurs ekologiczny
 • dni adaptacji dla nowych przedszkolaków i ich rodziców,
 • festyn rodzinny – wspólna zabawa na świeżym powietrzu,
 • Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty,
 • jasełka dla rodziców
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • pasowanie na przedszkolaka,
 • święto pluszowego misia,
 • dzień optymisty,
 • cykliczne koncerty muzyczne dla dzieci i wycieczki,
 • studio teatralne i bal przebierańców,
 • uroczyste zakończenie przedszkola
 • zielona noc,

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniem dzieci, za zgodą rodziców:

 • rytmika,
 • nauka języka angielskiego

 Analiza efektów, działań i funkcjonowania naszego przedszkola, pozwala określić mocne i słabe strony placówki, po zakończeniu roku szkolnego 2010/2011

 1. Mocne strony przedszkola
  1. wykwalifikowana i twórcza  kadra pedagogiczna,
  2. zaangażowany personel obsługi,
  3. indywidualne podejście do dzieci,
  4. systematyczne doskonalenie metod i form pracy z dziećmi,
  5. wypracowane oryginalne i niepowtarzalne formy pracy z dziećmi i rodzicami,
  6. troska o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego dziecka,
  7. szeroki wachlarz uroczystości, teatrzyków, koncertów i wycieczek,
  8. ciekawe imprezy i spotkania integracyjne z udziałem rodziców i zaproszonych gości,
  9. zadowolenie ze strony rodziców i dzieci,
  10. dobry przekaz informacji miedzy rodzicami a przedszkolem;
  11. rodzice są współdecydującymi w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach,
  12. promujemy swoje działania oraz ofertę edukacyjną środowisku lokalnym,
  13. cieszymy się dobrą opinię w środowisku lokalnym,
  14. przedszkole bada potrzeby i oczekiwania rodziców i dzieci w zakresie oferty edukacyjnej;
  15. badamy poziom zadowolenia rodziców z prowadzonych działań oraz zajęć dodatkowych,
  16. wprowadzamy innowacyjne formy organizacyjne,
  17. realizujemy nowatorskie rozwiązania programowe,
  18. rozwijamy zainteresowania dzieci,
  19. absolwenci przedszkola dobrze sobie radzą w szkole,
  20. nauczyciele działają zespołowo i wspomagają się w realizacji zadań,
  21. dobre wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce do zajęć i zabaw
 2. Słabe strony przedszkola
  1. brak sali gimnastycznej,
  2. małe sale zabaw,
  3. małe środki finansowe na szkolenie RP.