Archiwalne wpisy dla kategorii ‘Atkualności’

Dzień Ziemi

Podczas obchodów  Międzynarodowego Dnia Ziemi będziemy uczestniczyć w akcjach prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków.

W tym dniu tj. 22.04. 2021 czwartek prosimy o zielony akcent w stroju dzieci.

WYNIKI REKRUTACJI I POTWIERDZANIE WOLI

WYNIKI REKRUTACJI I POTWIERDZANIE WOLI

07 kwietnia 2021r.o godz. 15:00 opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli.

Od 07 kwietnia 2021 r do 14 kwietnia 2021 r.- rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola składają druk „Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane”.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenia woli można dokonać w Przedszkolu
codziennie w godzinach 9:00 – 14:00 podpisany i zeskanowany dokument lub zdjęcie dokumentu  można również przesłać e-mail: przedszkole.3.swarzedz@op.pl

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Wam wiosny, wiosny i jeszcze raz wiosny!
Pękających na drzewach pąków,
ziemi, która zaczyna pachnieć i słońca, które nie tylko świeci, ale wreszcie
także grzeje.

Życzymy Wam wiosny w życiu codziennym, rodzinnym, w pracy,
na koncie bankowym ale przede wszystkim życzymy Wam wiosny w sercu!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
Życzymy Wam dużo zdrowia, pogody ducha,
Smacznego jajka i mokrego dyngusa.

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy

 

informacja

Ze względu na wprowadzone nowe obostrzenia covidowe śniadanie wielkanocne oraz odwiedziny zająca zostały przeniesione na piątek 26.03.2021.
Bardzo prosimy, żeby dzieci były ubrane uroczyście.

Konkurs wielkanocny

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie plastycznym. Dziękujemy za poświęcony czas i chęć wykonania pracy. Prace są świetne i pewnie spodobają się zajączkowi.

 

Wiosna

Choć śnieg lubimy to dość już mamy zimy, dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno- technicznym  pt:  Wiosna.

Zaprośmy wiosnę do Nas i wspólnie udekorujmy Przedszkole .

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastyczno- technicznej (dziecka wraz z rodzicami)  o tematyce wiosennej. Praca może przedstawiać wszystko co kojarzy nam się z wiosną: kwiaty, zwierzęta, itp.

Ważne, żeby wytwory pracy wykonane były z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, gdyż wszystkie prace plastyczno- techniczne ozdobią płot przedszkolny, pergole, schody.

Wszystkie prace będą na zewnątrz budynku.

Termin przynoszenia prac 15-17.03.2021.

Na wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie będzie czekać : niespodzianka, dyplom oraz radość, że każdy przedszkolak zobaczy jego piękną prace.

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Przedszkola informuje, że rekrutacja do przedszkoli trwa od 1 – 15.03.2021 r.

Wypełnione wnioski w systemie elektronicznym https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru.

Ze względu na obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wnioski będą przyjmowane w następujących dniach i godzinach:

02.03 wtorek – 12.00 – 16.30

03.03 środa – 6.30 – 12.00

04.03. czwartek – 6.30 – 12.00

08.03 poniedziałek – 6.30 – 16.30

09.03 wtorek – 12.00 – 16.30

10.03 środa – 6.30 – 12.00

15.03 poniedziałek  – 6.30 – 16.00

 

Proszę o dostosowanie się do w/w terminów.

Teatrzyk

Dziś odwiedził nas Tomek Wszędobylski, który zabrał nas do Afryki gdzie spotkał groźnego lwa. 

Balik

Ach, co to był za bal…były tańce, śpiewy, zabawy, muzyka … dobry humor dopisywał każdemu.

 

Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  Nabór dotyczy dzieci z roczników 2015-2018 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

 

Kryteria ustawowe Liczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata* 60
Niepełnosprawność kandydata 60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 60
Objęcia kandydata piecza zastępczą 60

 

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

 

Kryteria dodatkowe Liczba punktów
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt. Max. 6
Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 15
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór. 10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko – 1 pkt za każdy rok.  Max. 5
Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. 5
Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny 5

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;
  • Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821               z późn. zm.);
  • Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – we wniosku;
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Swarzędz;
  • Zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione w tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych;
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny.

 

 

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny                    i oddział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 2                          w Zalasewie, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

Godło Polski
Herb Swarzędza