Archiwum Styczeń, 2016

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zmian. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1942)

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

01 marca 2016 r. (wtorek)

7 marca 2016 r. (poniedziałek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2013).

14 marca 2016 r. (poniedziałek),
godz. 8:00

31 marca 2016 r. (czwartek),
godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 – 2013.)

14 kwietnia 2016 r.(czwartek),
godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 kwietnia 2016 r. (czwartek),
godz. 10:00

18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek),
godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

21 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Do 31 sierpnia 2016 r., (środa)

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późn. zmian. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1942)

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

22 kwietnia 2016 r. (piątek),
godz. 10:00

26 kwietnia 2016 r. (wtorek),
godz. 15:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 – 2013.)

18 maja 2016 r. (środa),godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 maja 2016 r. (środa),
godz. 10:00

20 maja 2016 r. (piątek),
godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

24 maja 2016 r. (wtorek),
godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

ZASADY REKRUTACJI PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKONYCHW SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ               NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte                                są na ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej (Dz. U. z 2015, poz. 1942).
Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować                  i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  Nabór dotyczy dzieci z roczników 2010-2013 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Zgodnie z ustawą                     o systemie oświaty, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą NR XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia                26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata*

60

Niepełnosprawność kandydata

60

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata piecza zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.

Max. 6

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki.

10

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;
3) Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) Dokument potwierdzający objęcie dziecka  pieczą zastępczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);
5) Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
6) Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki;
7) Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku zadeklarowania zbyt małej liczby dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci sześcioletnie) w danej placówce, zastrzega się prawo utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej w innej placówce przedszkolnej.

Zmiana adresu email i ponowne uruchomienie telefonu stacjonarnego

Informujemy o zmianie naszego adresu email, aktualny adres to: przedszkole.3.swarzedz@op.pl.

Ponownie można się z nami kontaktować pod naszym starym numerem telefonu 61 817 25 56 (numer komórkowy działa bez zmian)

Kot w butach – przedstawienie teatralne w swarzędzkim Ośrodku Kultury

Jak co roku podczas zimowych ferii przedszkolaki wybrały się do swarzędzkiego Ośrodka Kultury – tym razem na przedstawienie teatralne pt „Kot w Butach”.

Zmarznięte buzie dzieci rozgrzała wesoła atmosfera, która panowała podczas przedstawienia. Dzieci z uwagą oglądały występ aktorów i odpowiadały na wszystkie pytania prowadzących.

Kolejny teatrzyk już za tydzień.

Karolina Sibińska

Zobacz wszystkie zdjęcia

Moja Babcia i mój Dziadek to wspaniali są dziadkowie…

15.01.2016 grupa III zaprosiła swoje ukochane babcie i dziadków na przedstawienie z okazji ich święta. Dzieci wystawiły Jasełka powiększone o piosenki o babciu i dziadku.

Niejednej babci łza płynęła z oka widząc występy wnucząt, a dziadkowi rozpromieniała twarz słysząc, że „ nie lubi jeść marchewki ,tylko lody”.

Po występach dzieci zaprosiły dziadków na słodki poczęstunek.

Wszystkim babciom i dziadkom naszych przedszkolaków życzymy dużo zdrowia i miłości .

Karolina Sibińska

Optymistyczny zdrowy przedszkolak – dzień biały

Zobacz wszystkie zdjęcia

Warsztat mydlarskie

Zobacz wszystkie zdjęcia

Dzień sportu

Zobacz wszystkie zdjęcia

Godło Polski
Herb Swarzędza