Archiwum Luty, 2015

Ferie w Przedszkolu

Dla przedszkolaków uczęszczających w ferie do Przedszkola zorganizowane zostało wyjście do Ośrodka Kultury na przedstawienie teatralne pt. „Legenda o smoku wawelskim”. Spektakl przygotowany został na podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy.

Poprzez współudział i wspólną zabawę dzieci miały możliwość poznania znaczenia uczciwości i szacunku.

Przedstawienie ukazało ważną rolę przyjaźni, wskazało dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennymi zasadami etyki, a co najważniejsze  inscenizacja przybliżyła dzieciom kulturę związaną z Krakowem, a tym samym z historią naszego kraju.

W kolejną środę wybieramy się na przedstawienie pt: „Królewna Śnieżka”.

Karolina Sibińska

Zobacz wszystkie zdjęcia

Walentynki

walentynki

 Sukcesów w życiu,
samych radości,
spełnienia marzeń,
mocy słodyczy,
w Dniu Walentego
przedszkolaki życzą
”.

 

Urocze i pełne ciepła święto zakochanych trafiło także do naszego przedszkola. W grupie II i III dzieci upiekły przepyszne ciasteczka w kształcie serca. Dzieci z grupy I wykonały przepiękne sercowe  kapelusze . W tym dniu wszyscy się do siebie uśmiechali i życzyli sobie wszystkiego najlepszego.

Nasze przedszkolaki otrzymały także słodki upominek.

Anna Bagińska
Karolina Sibińska

Zobacz wszystkie zdjęcia

Przygoda z Kosmosem

kosmsW tym tygodniu dzieci z grupy III odkrywały  tajemnice kosmosu.

Badały planety i gwiazdozbiory. Poznały budowę stacji kosmicznej oraz rakiety. Oglądały także filmy edukacyjne.

Przyniosły i zgromadziły przeróżne ilustracje oraz przedmioty związane z kosmosem.

Temat gwiazd potraktowaliśmy także z przymrużeniem oka organizują pokaz gwiazd … gwiazdami były nasze kochane przedszkolaki.

Uwieńczeniem tematu kosmos, było wykonanie przez dzieci galaretkowych ufoludków.

Anna Bagińska

Zobacz wszystkie zdjęcia

Rekrutacja do przedszkola

ZASADY REKRUTACJI PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte są na nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem swarzedz.przedszkola.vnabor.pl następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  Nabór dotyczy dzieci z roczników 2010-2012 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pięcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci czteroletnie.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Kryteria ustawowe Liczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata* 60
Niepełnosprawność kandydata 60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 60
Objęcia kandydata piecza zastępczą 60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Kryteria dodatkowe Liczba punktów
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt. Max 6
Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących albo dziecko wychowywane przez jednego pracującego rodzica/opiekuna. 15
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2015/2016 edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu 5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny.
 3. Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument potwierdzający objęcie dziecka  pieczą zastępczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).
 5. Potwierdzenie zatrudnienia z zakładu pracy rodziców/opiekunów dziecka albo zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka wydane przez uczelnię – szkołę, lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, tzn. wady rozwojowe, alergie pokarmowe, stałe choroby.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

W przypadku zadeklarowania zbyt małej liczby dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (dzieci pięcioletnie) oraz dzieci czteroletnich w danej placówce, zastrzega się prawo utworzenia oddziału przedszkolnego dla tej grupy wiekowej w innej placówce przedszkolnej.


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7)   

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
 23 lutego 2015 r.  27 lutego 2015 r.  Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2011).
 2 marca 2015 r., godz. 8:00  31 marca 2015 r.,
godz. 15:00
Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 – 2012.)
 17 kwietnia 2015, godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 17 kwietnia 2015 r.,
godz. 10:00
 27 kwietnia 2015 r.,
godz. 15:00
Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 15 maja 2015 r., godz. 10:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
 15 maja 2015 r. 22 maja 2015 r. Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
26 maja 2015 r. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
1 czerwca 2015 r.  Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
 8 czerwca 2015 r.  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.

 


 

Załączniki:

 1. Harmonogram rekrutacji
 2. Zasady rekrutacji
 3. Deklaracja
 4. Uchwała 1
 5. Uchwała 2

Przyszli goście tralala, każdy gość laurkę ma…

29 stycznia dzieci z Przedszkola Nr 3 „Pod kasztanami” zrobiły miłą niespodziankę wszystkim seniorom z Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu.

Wystąpiły z programem artystycznym z okazji dni Babci i Dziadka. Trzeba dodać, że na scenie wystąpiła najmłodsza grupa dzieci z przedszkola. Recytowały, śpiewały, czarowały, a nawet zachęciły zebranych do wspólnej zabawy. Przygotowały również laurki z kolorowych guziczków, co spotkało się z dużym zachwytem wszystkich obdarowanych. Za tak udany debiut, dla każdego przedszkolaka znalazły się pyszne łakocie. Oprócz pochwał Panie już zapowiedziały, że zjawią się w przedszkolu by umilić popołudniowy odpoczynek czytaniem wierszy i bajek.

Takie spotkania łączą pokolenia…

Ewa Seifert
Emilia Szymańska

Państwo Ciekawscy i wehikuł czasu

Państwo Ciekawscy i wehikuł czasu, czyli w 300 dni dookoła muzyki

Raz w miesiącu odwiedza nas Bonsai-Agencja Artystyczna z cyklem przedstawień „Państwo Ciekawscy i wehikuł czasu”.

Projekt składa się z cyklu 10 audycji słowno-muzycznych, które przybliżają dzieciom zagadnienia związane z dziejami muzyki i jej miejscem w życiu człowieka. Treści nawiązują do podstawy programowej.
Za nami następujące spotkania:

Spotkanie 1 – MUZYCZNE ŹRÓDŁA
czyli
Skąd się wzięła muzyka
i co z tego wynika…

Spotkanie 2 – LALKOWE WYGIBASY
czyli
Dzielny Szewczyk Dratewka na scenie
zapewni Królewnie ocalenie!

Spotkanie 3 – OPEROWE ZAKAMARKI
czyli
Śpiew w teatrze? Nic dziwnego,
to opera jest, kolego!

Spotkanie 4 – GWIAZDKOWE MORAŁY
czyli
Być czy mieć – oto pytanie…
My wam odpowiemy na nie!

Spotkanie 5 – TANECZNE PODRÓŻE
czyli
Taniec etniczny
też bywa śliczny!

Przed nami jeszcze pięć spotkań, już nie możemy się doczekać…

E.SZ.

Zobacz wszystkie zdjęcia

Książki łączą pokolenia…

Już kolejny raz Panie z Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu odwiedziły nas by umilić nam popołudniowy odpoczynek. Czytały i dopowiadały magiczne historie a nawet prezentowały wiersze ich własnego autorstwa. Przy każdej okazji Panie zachwycają nas swoimi pomysłami i przyniesionymi rekwizytami. Przy słuchaniu bajek, wierszyków nie można się nudzić.

E.SZ.

Pizza „Pod Kasztanami”

W środę 04.02.2015 w grupie pierwszej panowało wielkie poruszenie. Przedszkolaki przyrządziły samodzielnie pyszną pizzę. Ugniatały ciasto, podsypywały mąką, dekorowały wędlinką i warzywami. Było zdrowo i kolorowo. Maluchy mogły poczuć się jak prawdziwi kucharze. Po degustacji można było stwierdzić, że taką pizzą zachwyciłby się każdy Włoch.

Dla tych, którzy lubią wspólne gotowanie lub nie mają pomysłu na obiad proponujemy przepis na naszą przedszkolną pizze.

Pizza
Składniki:
30 dkg mąki
4 dkg drożdży
3 jajka
1 łyżka cukru
1 łyżeczka soli
3 łyżki oliwy
1 szklanka mleka

Dodatki = kto co lubi
np. pomidor, ogórek, rukola (po upieczeniu), szynka, oliwki, ser żółty, ser mozzarella …

Wykonanie:
Do miski po kolei: wsypujemy cukier, wbijamy jajka, wlewamy mleko, kruszymy drożdże, wsypujemy mąkę oraz dodajemy sól i olej. Następnie miskę odstawiamy do lodówki na godzinę. Po wyciągnięciu z lodówki zarabiamy ciasto dosypując mąki (wg uznania) aż ciasto będzie gotowe do uformowania koła.  Na wykonanym cieście można rozsmarować niewielką warstwę ketchupu i przystąpić do układania dodatków. Piec około 10 min na 180 °C

Smacznego
E. SZ.

Zobacz wszystkie zdjęcia

Konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej w Kobylnicy

konkurs30 stycznia w Szkole Podstawowej w Kobylnicy odbył się konkurs recytatorski o tematyce zimowej.

Angelika i Inez  z grupy III zaprezentowały wiersz „ Sikorka” Jadwigi Koleśnik.

Prezentując  swoje zdolności recytatorskie, brak tremy, dziewczynki zajęły  drugie miejsce w konkursie.

Brawo Angelika i Inez!

Życzymy kolejnych sukcesów! Mamom dziewczynek dziękujemy za zaangażowanie.

Anna Bagińska

Zobacz wszystkie zdjęcia

Balik karnawałowy

balik28 stycznia w naszym przedszkolu odbył się balik karnawałowy. Wszyscy uczestnicy zabawy byli przebrani w cudowne stroje zwierzaków – cudaków.

Już od rana do przedszkola zaczęły przybywać dzielne tygrysy, smoki, koto-zające, motylo–biedronki, pszczoły, żabo–krówki.

Gdy wybiła upragniona godzina cała sala wypełniła się przebierańcami. Wszystkich połączyła wspaniała muzyka przeplatana konkursami, a słodki poczęstunek dodał dzieciom niezbędnej energii do zabawy.

Zabawa przebiegała w miłej i radosnej atmosferze dostarczyła dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń.

Wszyscy bawili się znakomicie.

Anna Bagińska

Zobacz wszystkie zdjęcia

Godło Polski
Herb Swarzędza