Archiwum Luty, 2017

Ufoludki z galaretki – grupa I

Zobacz wszystkie zdjęcia

Muzyczne podróże – teatrzyk

Zobacz wszystkie zdjęcia

Rekrutacja 2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

24 lutego 2017r.  (piątek)

6 marca 2017r. (poniedziałek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2011 – 2014)

14 marca 2017r.
(wtorek),
godz. 8:00

31 marca 2017r. (piątek),
godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z
załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2011-2014.)

27 kwietnia 2017r.
(czwartek),
godz. 8:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
27 kwietnia 2017r. (czwartek),
godz. 8:00
9 maja 2017 r.
(wtorek),
godz. 15:00
Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału
przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
12 maja 2017 r.
(piątek),
godz. 8:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych)
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w
terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy
przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

16 maja 2017r. (wtorek),
godz. 8:00

26 maja 2017r. (piątek),
godz. 15:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników2010-2013.)
8 czerwca 2017r. (czwartek),
godz. 8:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
8 czerwca 2017r. (czwartek),
godz.8:00

13 czerwca 2017r. (wtorek),
godz. 15:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
16 czerwca 2017r. (piątek),
godz. 15:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w
terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Nabór dotyczy dzieci z roczników 2011-2014 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata*

60

Niepełnosprawność kandydata

60

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

60

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata piecza zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.

Max. 6

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki.

10

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako potwierdzenie spełniania kryteriów:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;
3) Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.575)
5) Zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka (wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
6) Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej placówki – we wniosku;
7) Oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Walentynki

 

Zobacz wszystkie zdjęcia

Ferie zimowe- występ Góralskiej kapeli

Zobacz wszystkie zdjęcia

Zima – Grupa 3

Godło Polski
Herb Swarzędza